رشته تخصصی

رتبه علمی

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه

متخصص زنان و زایمان دانشیار آندوسکپی-ترویج زایمان طبیعی

سوابق کاری


سمت

محل خدمت

سال

پزشک عمومی مشهد 1360-1361
دستیار زنان و مامائی مشهد 1361-1365
استادیار زنان و مامائی بیرجند 1367-1369
استادیار زنان و مامائی مشهد 1369-1382
دانشیار زنان و مامائی مشهد 1382-ادامه دارد

سوابق آموزشی


دوره

دانشگاه

سال

درجه

توضيحات

استاديار زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1367-1372 استاديار قراردادي تمام وقت
استاديار زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1372-1379 استاديار رسمي آزمايشي
استاديار زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379-1382 استاديار رسمي قطعي
دانشيار زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 – ادامه دارد دانشيار رسمي تمام وقت

سوابق پژوهشی


عنوان طرح

محل انجام

سال

نمونه گيري اندومتر با كورت نواك قبل از هيستركتومي آبدومينال بيمارستان حضرت زينب(س) اسفند1379
نتايج گذاشتنIUD بلافاصله بعد از زايمان بيمارستان حضرت زينب(س) 1380 /5/ 10
بررسي اثر قرارگرفتن مادر در وضعيت هاي انتخابي و متداول بردرد زايمان و طول بخش فعال مرحله اول زايمان بيمارستان حضرت زينب(س) 1383
تاثير تخم شويد بر زايمان زودرس بر موش حامله پژوهشكده بوعلي 1384
تاثير زعفران بر PMSدر دختران دانشجوی خوابگاه دانشكده پزشكي مشهد 1384
غربالگري اختلالات كروموزومي در سه ماهه اول بارداري بيمارستان حضرت زينب(س) 1385
بررسی عفونت HIVبه روش PCRدر موارد زبری واژن به همراه سوزش و خارش واژن سوزش ادراری و یا در هنگام مقاربت بيمارستان ام البنين(س) 1385

جوایز,امتیازات و افتخارات کسب شده:


عنوان

محل

سال

توضيحات

لوح سپاس از رئيس سازمان نظام پزشكي مشهد طي سالهاي 71-75 به مناسبت رسيدگي به پرونده هاي پزشكي
لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه مشهد 1382 ارتقاء به مرتبه دانشياري
لوح تقدير از رياست دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1381 پژوهشگر نمونه
لوح تقدير از سازمان نظام پزشكي مشهد مشهد 1382 پزشك نمونه
انتخاب به عنوان پزشک نمونه از طرف انجمن زنان و مامائي ايران تهران 1394 در زمينه راه اندازي تيم نجات

مقالات


نویسنده

عنوان

سال

نام مجله

عطیه منصوری ، منیژه پورجواد ارزيابي سلامت جنين با شمارش حركات آن توسط مادر 1381 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
عطیه منصوری ، منیژه پورجواد مقايسه نتايج برداشتن زودرس وديررس كاتتر مثانه پس ازعمل اصلاح زاويه مجراي ادرار و مثانه 1381 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
پورجواد، منيره. منصوري، عطيه. دادگر، سلمه اثرات خستگي و كار در طول بارداري 1380 مجله زنان،مامائي، نازائي ايران
منصوري عطيه ، تارا فاطمه ، پورجواد منيره ، فرازمند طوبي گزارش چهار مورد سل دستگاه تناسلي 1381 مجله زنان مامائي نازايي ايران
پعطیه منصوری ، منیژه پورجواد  مطالعه خستگي در مادر باردار شاغل 2003 مجله انگليسي جمهوري اسلامي ايران
عطیه منصوری ، منیژه پورجواد تسريع زايمان با استفاده از سوند فولي و كورتيكواستروئيد خارج آمنيوني 2003 مجله انگليسي جمهوري اسلامي ايران
عطیه منصوری ، منیژه پورجواد يك مورد نادر خارجي در ارتباط با استفاده دوز بالاي اكسي توسين در خانم حامله 18 هفته 2003 مجله پزشكي ايرانيان مقيم آمريكا
معصومه كردي ، فتانه نظري، دكتر عطيه منصوري، دكتر حبيب ا... اسماعيلي بررسي اثر قرارگرفتن مادر در وضعيت هاي انتخابي خود بر طول بخش فعال مرحله اول زايمان 1385 مجله علمي پزوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
ميترا مهدويان، ناهيد گلمكاني، دكتر عطيه منصوري، دكتر حسين حسين زاده، دكتر منورافضل آقايي بررسي تاثير عصاره تخم شويد خوراكي بر خونريزي پس از زايمان طبيعي 1380 مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران
دكتر عطيه منصوري ، دكتر رضا مهدوي تخريب الكتريكي اندومتر جهت درمان خونريزي هاي رحم 1380 مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران
دكتر عطيه منصوري، دكتر سيدرضا نوربخش بررسي كلينيكي، اپيدميولوژيك و سرولوژيك تبخال تناسلي در زنان 1382 مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران
دكتر سرور فاميلي ،دكتررضانوربخش، دكتر عطيه منصوري درماتوزهاي حاملگي 1381 مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران
دكتر فاطمه تارا، دكتر عطيه منصوري، دكتر محمدتقي شاكري بررسي رابطه پروتئين در نمونه ادرار 2 ساعته با نمونه ادرار 24 ساعته در بيماران مشكوك به مسموميت حاملگي بستري در بيمارستان قائم(عج) در تابستان 83 1383 مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران
دكتر قدسيه سيدي علوي، دكتر عطيه منصوري، دكتر محبوبه رستمي مقايسه عفونت و احتباس ادراري با و بدون سوندگذاري مثانه پس عمل كلپورافي قدامي -1381 1380 مجله علمي پژوهشي زنان مامائي و نازائي ايران
دكتر عطيه منصوري بررسي علائم علل و عوارض شكم حاد در بيماران بادار طي سالهاي 71 تا 76 در بيمارستان قائم (عج) 1376 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه مشهد
دكتر عطيه منصوري غربالگري سرطان كولوركتال توسط متخصصين زنان و مامائي 1380 بولتون انكلوژي زنان(ضميمه مجله زنان مامائي و نازائي ايران)
دكتر عطيه منصوري- دكترپريسا انصافي بررسي 41 مورد آدنوميوز در بيمارستان حضرت زينب (س) مجله علمي گناباد 138- مجله ی
دكتر رضا مهدوي، دكتر مليحه كشوري، دكتر رحيم تقوي، دكتر عطيه منصوري ارزيابي ودرمان بيماران با فيستولهاي ادراري تناسلي 1382 مجله زنان مامايي ونازايي ايران
Pourjavad, M.D., A. Mansouri, M.D. A rare case of uterine rupture associated with the use of very high dose oxytocin in 18 weeks of pregnancy . 2003 IAMA LETTER
M. Pourjavad, M.D., A. Mansouri, M.D. Study of fatigue in working pregnant women 2003 Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
A. Mansouri, M.D., M. Pourjavad : Induction of labor with use of a foley catheter and extraamnionic corticosteroids from Mar 1999 to July 2000 2003 Medical Journal of Islamic Republic Of Iran

عضویت در مجامع


سمت

محل

مدير اجرائي مجله زنان مامائي نازائي ايران مشهد
عضو هيأت مديره سازمان نظام پزشكي خراسان مشهد
كارشناس علمي براي اظهار نظر در مورد پرونده هاي پزشكي مشهد
كارشناس و بررس مقالات علمي مجله دانشكده پزشكي مشهد مشهد
كارشناس و بررس مقالات علمي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان گرگان
عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان مشهد-بیمارستان حضرت زینب
عضو هيأت مديره انجمن زنان مامايي نازايي ايران شاخه خراسان مشهد
عضو كميته اسناد و مدارك پزشكي بيمارستان مشهد
عضو كميته مرگ و مير بيمارستان مشهد
عضو كميته اورژانس مشهد
عضو كميته شير مادر مشهد
عضو كميته كنترل عفونت و بهداشت بيمارستان مشهد
مسئول كميته انتقال خون مشهد
مسئول امور آموزشي دستياران كارورزان و كارآموزان با امضاء رئيس بيمارستان مشهد
مسئول هماهنگي امور آموزشي بيمارستان حضرت زينب (س) به امضاء معاونت محترم آموزشي دانشگاه مشهد
تفويض اختيارات رياست بيمارستان در غياب ايشان از طرف رياست محترم دانشگاه به اينجانب مشهد
عضو شوراي علمي بولتن الكولوژي ضميمه مجله زنان مامائي نازايي ايران مشهد
عضو كميته تجزه و تحليل خطاهاي پزشكي مشهد
عضو هيئت تحريريه مجله زنان و مامائي نازائي ايران مشهد
سمت محل سازمان تاريخ عضويت سازمان /انجمن عضو هيئت تحريريه مجله زنان و مامائي نازائي ايران مشهد
مسئول فني شيفت شب و عصر بيمارستان ام البنين (س) مشهد
مسئول تدوين مجموعه بانك اطلاعات Log Book مشهد
مسئول هماهنگي امور آموزشي بيمارستان حضرت زينب (س) مشهد
عضو شوراي پژوهشي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
عضو شوراي پژوهشي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
عضو شوارای پژوهشی دانشگاه مشهد
عضو شوارای پژوهشی دانشگاه مشهد
عضو منتخب كميسيون تخصصي مركز پزشكي قانوني خراسان مشهد
جانشين رياست بيمارستان به مدت سه ماه مشهد
عضو هيئت ممتحنه دانشكده پزشكي به منظور طرح سوال براي آزمون پيش كارورزي اسفند 82 و پذيرش دستيار تخصصي 82 مشهد
عضو كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان مشهد
عضو كميته سوانح, فوريتهاي پزشكي و حوادث بيمارستان مشهد عضو كميته اسناد و مدارك پزشكي و تنظيم پرونده بيمارستان
مشهد دبير اولين همايش سراسري زنان و مامائي
مشهد
عضو کمیته بررسی وضعیت ایمنی زنان باردار که سهوا واکسنMRرا دریافت نموده اند مشهد
مدير برنامه بازآموزي يك روزه تحت عنوان جايگزيني هورموني و اختلالات كف لگن مشهد

پایان نامه های دانشجویی


عنوان

دانشگاه

سال ارائه

سمت

نمونه گيري اندومتر با كورت نواك قبل از هيستركتومي ابدومينال دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380 استاد راهنما
شيوع الودگي به توكسوپلاسما در بيماران حامله مبتلا به سقط تكراري دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379 استاد راهنما
ميني پيل بررسي انديكاسيونها. كنترانديكاسيونها و عوارض جانبي ان دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1376 استاد راهنما
بررسي 100 موردلكوره دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375 استاد راهنما
حاملگي در سنين بالا دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375 استاد راهنما
نتايج تست تحمل گلوكز در خانم هاي حامله با بالاترين سطوح نرمال قند خون بر روي 200 خانم حامله مراجعه كننده به بيمارستان حضرت زينب(س) در سال 1382 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 استاد راهنما
نتايج برداشتن كاتتر مثانه بطور زودرس و... دانشگاه علوم پزشكي مشهد -78) (77 استاد راهنما
مقايسه نتايج حاصل از كولپوسكوپي وپاپ اسمير روتين با استفاده از بيوپسي سرويكس در اسكرينينگ بيماريهاي سرويكس دانشگاه علوم پزشكي مشهد -78) (77 استاد راهنما
در رابطه با تشخيص زودرس بيماري GTD بيماران مبتلا به Staging بررسي بررسی Stagingبیماران مبتلا به GTD رد رابطه با تشخیص زودرس بیماری دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375 استاد راهنما
حاملگي در سن پائين دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375 استاد راهنما
بررسي اثر عصاره تخم شويد خوراكي برخونريزي زايمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382 استاد راهنما
بررسي نتايج تجويز وريدي متو كلوپراميد قبل از جراحي در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از عمل سزارين دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1380 استاد راهنما
استفاده از سونوگرافي داپلر رنگي در مقابل سونوگرافي آبدومينال در كشف زودرس EP دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379 استاد راهنما
مقایسه نتایج حاصله از کولپوسکوپی و پاپ اسمیر روتین با استفاده از بیوپسی سرویکس در Screening بیماریهای سرویکس دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379 استاد راهنما
بررسي انسيدانس بدخيمي در زنان مبتلا به خونريزي بعد از منوپوز در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1377 استاد راهنما
شكم حاد در بارداري دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1377 استاد راهنما
القاء زايمان با استفاده از كاتتر فولي و كورتيكو استروئيد اكسترا آمنيوتيك دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1379 استاد راهنما
نتايج برداشتن كاتتر مثانه به طور زودرس و ديررس در عمل پليكيشن زاويه وزيكويورترال دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1378 استاد راهنما
تعيين ارزش احساس كاهش حركات جنين توسط مادر بوسيله بيوفيزيكال پروفايل دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1377 استاد راهنما
عوارض سزارين در 500 بيمار طي سال 1374 در بيمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1375 استاد راهنما
عنوان بررسي بيماران با تشخيصAUB در بيمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1374 استاد راهنما
بررسي بيماران تحت عمل جراحي بالاپاروسكوپ به علل تشخيصي يا درماني در بخش زنان بيمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1373 استاد راهنما
نتايج گذاشتنIUD بلافاصله بعد از زايمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 استاد راهنما
بررسي اثر عصاره زعفران بر سندرم پيش از قاعدگي در 100 خانم دانشجوي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 83 و 84 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 و 84 استاد راهنما
خواص انقباض زايي عصاره تخم شويد بر رحم موش حامله دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 استاد راهنما
بررسی عفونت HIVبه روش PCRدر موارد زبری واژن به همراه سوزش و خارش واژن سوزش ادراری و یا در هنگام مقاربت دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 استاد راهنما
بررسي روشهاي درماني به كار گرفته شده در كنترل خونريزي كشنده بعد از زايمان در بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي ام البنين (س) و امام رضا (ع از فروردين 84 تا اسفند 84 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 استاد راهنما
ارزيابي موفقيت بخيه فشارنده B-lynchتغييريافته (مديفيه) در كنترل خونريزيهاي بعد از زايمان در بيماران مراجعه كننده جهت زايمان به بيمارستان ام البنين (س) به مدت 22 ماه دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 استاد راهنما
بررسي نسبت فراواني عفونت توكسوپلاسماگوندي در بيماران حامله با جنين هيدروسفال يا ميكروسفال معرفي شده به بيمارستان هاي قائم (عج) و ام البنين (س) از دي 1385 لغايت دي 1386 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 استاد راهنما
غربالگری اختلالات کروموزومی در سه ماه اول بارداری دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 استاد راهنما
مقايسه براشتن رحم ازطريق مهبل به كمك لاپارسكوپي با رحم برداري شكمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1385 استاد راهنما
بررسي اثرات ايندومتاسين ركتال بر مادر باردار و جنين در زايمان بي دردر در بيمارستان حضرت زينب (س) درسال 1383 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 استاد راهنما
بررسي ارتباط وزن مادر با نتايج حاملگي در 100 خانم حامله مراجعه كننده به بيمارستان حضرت زينب (س) از 26 مرداد 83 تا 30 شهريور 83 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 استاد راهنما
بررسي ارتباط شمارش حركات جنين توسط مادر در فاز فعال زايمان با نتايج زايمان در خانم حامله دربيمارستان حضرت زينب (س)درسال 83 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 استاد راهنما
بررسي وضعيت نوزادان مبتلابه صدمات شبكه بازويي از فروردين 73 لغايت فروردين83 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1383 استاد راهنما

شرکت در کنفرانس های بین المللی


عنوان

محل

سال

توضیحات

نمونه برداري از آندومتر (با كورت نواك ، تشخيص هيستولوژيك در 187 مورد ) تهران ايران 8 دسامبر 2003 - 11 كنگره بين المللي انجمن متخصصين زنان مامائي ايران
تاثير فنوتيازين بر پيشگيري از سقط تكراري يزد دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي 70/1/20 كنگره بين المللي باروري- ناباروري
روشهاي جلوگيري تزريقي در جلوگيري از حاملگي مركز بهداشت استان خراسان 81/3/11 لغايت 81/3/13 سمينار مشترك تنظيم خانواده و نيروي انتظامي
كليات فشار خون در بارداري مركز بهداشت 79/11/5 سمينار دارودرماني اصولي در پر فشاري
دقت كولپوسكوپي و اسمير در ... مركز همايشهاي رازي تهران 81/8/7 لغايت 81/8/10 كنگره پيشگيري از بيماريهاي
ارزش شمارش حركات جنين توسط مادر تالار دانشكده فلسفي گرگان 81/2/25 همايش علمي كاربردي بارداري و زايمان ايمن
زايمانهاي زودرس تالار شهيد چمران بيمارستان قائم (عج) 70/2/19 سمينار زايمان هاي زودرس
درمان نازائي تالار شهيد چمران بيمارستان قائم (عج) 75/11/24 درمانهاي نازائي
تحريك تخمك گذاري تالار شهيد چمران بيمارستان قائم (عج) تالار شهيد چمران بيمارستان قائم (عج) 70/4/20 سمینار روشهاي مختلف تحريك تخمك گذاري
تشخيص ودرمان بيماريهاي عفوني در مادر حامله جنين و نوزاد تالار شهيد چمران بيمارستان قائم (عج) 76/10/25 تشخيص و درمان بيماريهاي عفوني ...
بازآموزي فوريتهاي زنان مامائي تالار ابن سينا 78/12/12 بازآموزي فوريتهاي زنان مامائي
آموزش مدون ح پزشكان عمومي تالار ابن سينا 79/2/26 بازآموزي فوريتهای زنان مامائي(اقدامات اوليه)
آموزش مداوم جراحي براي پزشكان عمومي مدون ح تالار ابن سينا 78/4/5 فوريتهاي زنان مامائي اقدامات اوليه
فيزيولوژي جفت و جنين برنامه مدون ج تالارابن سينا 80/4/19 برنامه مدون ج
كليات فشار خون حاملگي تالارابن سينا 79/10/21 آموزش مدون ب زنان
تنظيم خانواده تالار ابن سینا 78/8/25 تنظیم خانواده
تومورهاي خوش خيم تخمدان تالار ابن سینا 78/8/25 تومورهاي خوش خيم تخمدان
تروما در حاملگي تالارابن سينا 78/9/16 همايش فوريتهاي جراحي